Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

  ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VỊ TRÍ LÀM VIỆC

  PHÒNG GD&ĐT DI LINH

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

   

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số :   01    /ĐA-THVTS

   

                Di Linh, ngày 4 tháng 4 năm 2013

   

  ĐỀ ÁN

   “Vị trí việc làm trong đơn vị trường tiểu học Võ Thị Sáu”

   


  Phần I

  SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

   

  I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

  1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

  1.1. Nội dung hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:

  Trong năm học 2012-2013 toàn có 15 lớp với 408 học sinh.

  Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình của học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn quản lý của trường.

  Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật. Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của nhà trường:

  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan tham mưu trực tiếp với UBND thị trấn về xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục ngắn hạn, trung hạn, dài hạn cũng như là công tác nâng cao chất lượng dạy và học của địa phương.

  1.3. Cơ chế hoạt động của đơn vị:

  Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

  Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định; Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

  Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh tiểu học (nếu có) của trường phổ thông có nhiều cấp học và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

  Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;

  II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  1. Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trường tiểu học.

  Trường được thành lập trên cơ sở tách ra từ trường tiểu học Nguyễn Trãi

  Theo quyết định số 241/QĐ- UBND huyện ngày 28 tháng 07 năm 1997

  2. Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh, tăng, giảm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 23 tháng 8 năm 2006 về Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

  Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT, ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

  3. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

  4. Văn bản quy định về chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;

  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

  Căn cứ Nghị định số 41/NĐ-CP, ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

   

  PHẦN II

  THỰC TRẠNG VIÊN CHỨC VÀ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

  TRONG NHÀ TRƯỜNG

   

  I. THỰC TRẠNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

  1. Vị trí việc làm được phê duyệt: Tổng số :  34 vị trí

    1.1. Lãnh đạo :  02 Vị trí

  1.1- Hiệu trưởng bậc Tiểu học: Tổng số: 01 Vị trí

  Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trương; Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh.

  Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

  1.2 -Phó Hiệu trưởng chuyên môn Tiểu học: Tổng số: 01 Vị trí quản lý điều hành chuyên môn, phổ cập giáo dục tiểu học, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

   2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp : 27 vị trí

  2.1.1- Giáo viên giảng dạy: Tổng số: 19 Vị trí.

  Thực hiện công tác giảng dạy, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh trong lớp theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

  2.2.2- Giáo viên Âm nhạc: Tổng số: 01 Vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh ở môn Âm nhạc bậc Tiểu học theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

  2.2.3 Giáo viên thể dục      Tổng số: 02 Vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh ở môn Thể dục ở bậc Tiểu học theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định; 

  2.2.4- Giáo viên Mỹ thuật Tổng số: 01 Vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh ở môn Mỹ thuật ở bậc Tiểu học theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định;

  2.2.5- Giáo viên tiếng Anh Tổng số: 02 Vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh ở môn Anh văn ở bậc Tiểu học theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định;

  2.2.6- Tổng phụ trách đội: Tổng số: 01 Vị trí

  Quản lí các hoạt động của Đội Thiếu niên và Sao Nhi đồng ở nhà trường và tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

  3. Vị trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: Tổng số:   05 vị trí

  3.1- Nhân viên kế toán, văn thư: Tổng số: 01 Vị trí

  Quản lý hồ sơ, sổ sách kế toán và tài sản của trường. Chịu trách nhiệm về tài chính, tiền lương, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức trong nhà trường. Làm các công tác khác do nhà trường phân công.

  Nhiệm vụ nhận – chuyển công văn, báo cáo và lưu vào sổ theo quy định, xử lý công văn chính xác và đúng thời gian. Kiểm tra và ghi nhận thời gian gởi báo cáo, tổng kết theo tháng, quý để lưu xét thi đua cuối năm. Làm các báo cáo của nhà trường. Làm các công tác khác do nhà trường phân công.

  3. 2- Nhân viên thư viện: Tổng số: 01 Vị trí

  Quản lý hồ sơ, sổ sách thư viện, tài sản là sách, báo của nhà trường. Trực thư viên cho học sinh mượn sách, báo và tài liệu. Làm công tác giới thiệu sách, tuyên truyền các ngày lễ theo chủ đề. Làm các công tác khác do nhà trường phân công.

  3.3- Nhân viên thiết bị: Tổng số: 01 Vị trí

  Quản lý hồ sơ, sổ sách tài sản thiết bị, đồ dùng dạy học  của nhà trường. Tổ chức cho mượn và thu hồi thiết bi, đồ dùng dạy học. Theo dõi việc làm và sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học. Tổ chức làm đồ dùng dạy học tự làm. Làm các công tác khác do nhà trường phân công.

  3. 4- Nhân viên bảo vệ: Tổng số: 01 Vị trí

  Trực cơ quan ngoài giờ hành chính (kể cả thứ bảy, chủ nhật). Bảo quản tài sản cơ quan, đảm nhiệm công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác nhân quan tự vệ của cơ quan. Làm các công tác khác do nhà trường phân công.

  3. 5- Nhân viên phục vụ, kiêm nhiệm công tác y tế: Tổng số: 01 Vị trí

  Phục vụ nước uồng khu vực văn phòng, dọn vệ sinh khu hành chính. Chăm sóc cây xanh. Làm các công tác khác do nhà trường phân công.

  Quản lý hồ sơ, sổ sách y tế và tài sản, thiết bị y tế của trường, chăm sóc sức khỏe học sinh. Làm các công tác khác do nhà trường phân công.

   II- XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC:

  1- Tổng hợp số lượng:

  TT

  VỊ TRÍ VIỆC LÀM

  Số lượng người làm việc

  I

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

  2

  I.1

  Vị trí hiệu trưởng

  1

  I.2

  Vị trí phó hiệu trưởng

  1

  II

  Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

  27

  II.1

  II.2

  II.3

  II.4

  II.5

  II.6

  Vị trí việc làm giảng dạy

  Giáo viên dạy môn Âm nhạc 

  Giáo viên dạy môn Thể dục

  Giáo viên dạy môn Mỹ Thuật

  Giáo viên dạy môn Anh văn

  Tổng phụ trách Đội

  19

  1

  2

  1

  2

  1

  III

  Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

  5

  III.1

  Vị trí việc làm kế toán, văn thư

  1

  III.2

  Vị trí việc làm thư viện

  1

  III.3

  Vị trí việc làm  thiết bị

  1

  III.4

  Vị trí việc làm nhân viên phục vụ kiêm công tác y tế

  1

  III.5

  Vị trí việc làm  bảo vệ

  1

           

   2- Bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm

    1. Lãnh đạo, quản lý

      1.1 Hiệu trưởng

           - Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

  - Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường: Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

  - Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

  - Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

  - Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh tiểu học (nếu có) của trường phổ thông có nhiều cấp học và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

  - Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

  Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

  - Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;

  - Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

   1.2- Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn:

  - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công; Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;

  - Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

  - Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

            2- Giáo viên giảng dạy:

            2.1- Giáo viên giảng dạy:

          - Thực hiện công tác giảng dạy theo phân cấp mình phụ trách;

  - Xây dựng kế hoạch cá nhân theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

  - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại của học sinh theo quy định đánh giá và xếp loại học sinh và các quy định khác hiện hành;

  - Đề nghị khen thưởng và kỉ luật học sinh;  

               2.2- Tổng phụ trách: Tổ chức, quản lí các hoạt động của Đội Thiếu niên và Sao Nhi đồng ở nhà trường và tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chỉ đạo Đội cờ đỏ quản lý, theo dõi nề nếp hoạt động Đội trong phạm vi toàn trường (Kiểm tra, theo dõi, chấm điểm và xếp loại các chi đội của nhà trường). Phối hợp với Xã Đoàn chỉ đạo các hoạt động sinh hoạt tập thể mà địa phương tổ chức. Đề nghị khen thưởng và kỉ luật học sinh;

       3. Vị trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ:

    3.1. Kế toán, văn thư: Quản lý hồ sơ, sổ sách kế toán và tài sản của trường. Lập dự toán, quyết toán đúng nguyên tắc nguồn kinh phí sự nghiệp. Tham mưu với lãnh đạo trong việc quản lý, kiểm tra tài chánh và tài sản của nhà trường.

   Nhiệm vụ nhận – chuyển công văn, báo cáo và lưu vào sổ theo quy định, xử lý công văn chính xác và đúng thời gian. Kiểm tra và ghi nhận thời gian gởi báo cáo, tổng kết theo tháng, quý để lưu xét thi đua cuối năm.Phụ trách các hồ sơ học bổng, tổng hợp các báo cáo tháng, quí, năm đúng thời gian quy định. Hoàn thành các dự thảo báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo. Ghi biên bản các cuộc họp trường, cuộc họp bất thường khác của lãnh đạo.

            3.2- Thư viện: Quản lý hồ sơ, sổ sách thư viện và tài sản của trường. Thực hiện báo cáo kịp thời đúng qui định. Nhận sách giáo khoa, tài liệu tham khảo từ cấp trên. Cấp phát và thu hồi Sách giáo khoa, sách tham khảo khi cho mượn. Tham mưu với lãnh đạo trong việc mua quản lý, kiểm tra sách giáo khoa, sách tham khảo của nhà trường.

             3.3- Thiết bị: Quản lý hồ sơ, sổ sách thiết bị và tài sản của trường. Thực hiện báo cáo kịp thời đúng qui định. Nhận thiết bị, đồ dùng dạy học từ cấp trên. Cấp phát và thu hồi thiết bị, đồ dùng dạy học khi cho mượn. Tham mưu với lãnh đạo trong việc mua, quản lý, kiểm tra thiết bị đồ dùng dạy học của nhà trường.

  3.4- Nhân viên phục vụ kiêm Y tế học đường

  Thực hiện theo công văn quy định về y tế học đường

  Quản lý hồ sơ, sổ sách y tế và tài sản của trường. Thực hiện báo cáo kịp thời đúng qui định. Cấp phát thuôc kịp thời khi có bệnh. Tham mưu với lãnh đạo trong việc mua, quản lý và kiểm tra công tác y tế của nhà trường.

  3.5- Bảo vệ: Trực cơ quan ngoài giờ hành chính (kể cả thứ bảy, chủ nhật). Bảo quản tài sản cơ quan, đảm nhiệm công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác nhân quan tự vệ của cơ quan. Tham gia hoạt động của nhà trường.

  3. Nhận định đánh giá về thực trạng tại đơn vị nhà trường:

  3.1 Lãnh đạo, quản lý

      3.1.1 Hiệu trưởng: Quản lý chỉ đạo mọi hoạt động nhà trường.

  Thực hiện theo danh mục vị trí việc làm được phê duyệt so với vị trí việc làm tại nhà trường về số lượng đảm bảo, về trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu hiện tại.

     3.1.2 Phó Hiệu trưởng: Quản lý điều hành chuyên môn. Thực hiện theo danh mục vị trí việc làm được phê duyệt so với vị trí việc làm tại trường đủ về số lượng và về trình độ chuyên môn  đáp ứng nhu cầu hiện tại.

   3.2- Giáo viên giảng dạy:           

  3.2.1 - Giáo viên: Thực hiện công tác giảng dạy theo lớp học mình đảm nhận; Thực hiện theo danh mục vị trí việc làm được phê duyệt so với vị trí việc làm tại các đơn vị trực thuộc về số lượng  đủ so yêu cầu, về trình độ chuyên môn  đáp ứng nhu cầu hiện tại.

            3.2.2. Tổng phụ trách: Quản lí các hoạt động của Đội Thiếu niên và Sao Nhi đồng ở nhà trường và tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thực hiện theo danh mục vị trí việc làm được phê duyệt so với vị trí việc làm tại các đơn vị trực thuộc về số lượng đảm bảo,

           3.3-Thực thi thừa hành hoạt động quản lý lãnh đạo

             3.3.1 Kế toán, Văn thư: Quản lý hồ sơ, sổ sách kế toán và tài sản của trường theo đúng quy định. Thực hiện theo danh mục vị trí việc làm được phê duyệt so với vị trí việc làm tại các đơn vị trực thuộc về số lượng đảm bảo, thực hiện tốt.

            Nhiệm vụ nhận – chuyển công văn, báo cáo và lưu vào sổ theo quy định, xử lý công văn chính xác và đúng thời gian. Kiểm tra và ghi nhận thời gian gởi báo cáo, tổng kết theo tháng, quý để lưu xét thi đua cuối năm. Thực hiện theo danh mục vị trí việc làm được phê duyệt so với vị trí việc làm

             3.3.2. Thư viện: Quản lý hồ sơ, sổ sách thư viện và tài sản của trường. Thực hiện theo danh mục vị trí việc làm được phê duyệt so với vị trí việc làm tại các đơn vị trực thuộc về số lượng đảm bảo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

             3.3.3. Thiết bị: Quản lý hồ sơ, sổ sách thiết bị và tài sản của trường. Tuy nhiên trường loại 2 không có biên chế thiết bị nên về số lượng thừa so yêu cầu phê duyệt.

  3.3.4. Nhân viên phục vụ kiêm Y tế học đường:  về trình độ chuyên môn chưa đáp ứng nhu cầu hiện tại. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc nhân viên kiêm nhiệm công tác y tế đã được tập huấn về công tác y tế và có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ.

  3.3.5. Bảo vệ: Hợp đồng theo nghị định 68: Trực cơ quan theo quy định quả pháp luật. Bảo quản tài sản cơ quan, đảm nhiệm công tác phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện theo danh mục vị trí việc làm được phê duyệt so với vị trí việc làm tại các đơn vị trực thuộc về số lượng đảm bảo.

   III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

  - Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương (nếu có) 25/34 = 73,5% tổng số;

  - Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương (nếu có) 9/34= 26,5 % tổng số;

  IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

  Thủ trưởng cơ quanphê duyệt Đề án

   

   

   

   

  Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

   xây dựng Đề án

   

   

   


   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Thị Mỹ Phượng @ 09:40 17/04/2013
  Số lượt xem: 4638
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Quang Trung)
   
  Gửi ý kiến